Wolvencommissie overlegt met achterban over subsidieregeling

Foto: Provincie Gelderland

De  Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland heeft sinds vorig jaar gewerkt aan een gebiedsgericht preventieplan. Dat dient als basis voor de provinciale subsidieregeling van wolvenwerende maatregelen.

Er is inmiddels een bijna compleet preventieplan, dat vanaf 15 april wordt voorgelegd aan de achterbannen van alle leden van de wolvencommissie.

Subsidie voor veehouders

Het preventieplan bevat adviezen voor de financiële ondersteuning van schapen- en geitenhouders voor het plaatsen van afrasteringen die de wolf kunnen tegenhouden. Zowel professionele en hobbymatige dierhouders als eigenaren van gescheperde kuddes (schaapkuddes die rondtrekken en worden gehoed door een herder, red.) komen volgens het plan straks in aanmerking voor subsidie. Daarnaast formuleert het plan algemene adviezen, onder meer over het al dan niet aanvragen van vergunningen voor de afrastering, de voortzetting van de schaderegeling voor dierhouders, de monitoring van de wolf en de noodzaak van een landelijk beleid gericht op een beheersbare ontwikkeling van de wolvenpopulatie en de effecten daarvan in ons land.

‘Wolvencommissie’

De provincie Gelderland benoemde in mei 2019 een commissie voor het opstellen van het preventieplan. Deze zogenoemde ‘wolvencommissie’ voerde gesprekken met diverse partijen. Dat waren dierhouders, grondeigenaren, terreinbeheerders, land- en tuinbouwers, gemeenten, juristen en deskundigen in natuurbeschermingsrecht en ecologie. In juni 2019 was er een informatiebijeenkomst, waar ongeveer 100 dierhouders bij aanwezig waren. Ook startte de wolvencommissie met pilots om de preventiemaatregelen uit te testen en na te gaan welke financiële bijdragen ervoor nodig zijn. Deze pilots lopen nog steeds door.

Maatregelen met consensus

Uit al deze contacten kwamen maatregelen naar voren waarover consensus bestaat, zoals de plaatsing van stroomdraden, de hoogte van de afrastering en de afstanden tussen de afstanden tussen de draden. Deze kennis heeft de wolvencommissie omgezet in een aantal concrete adviezen over financiële bijdragen die nu zijn opgenomen in het advies voor de subsidieregeling. Deze geldt alleen voor schapen- en geitenhouders in het aangewezen wolvengebied op de Veluwe. Andere verzoeken om financiële ondersteuning kunnen eventueel in een latere fase aan bod komen.

Van preventieplan naar subsidieregels

De consultatie loopt tot 30 april. Betrokkenen kunnen reageren via hun vertegenwoordiger in de wolvencommissie en [email protected]. De wolvencommissie zal alle betrokkenen uitleggen of en op welke wijze de reacties op de consultatie zijn verwerkt in het plan. De provincie Gelderland ontvangt het uiteindelijke preventieplan met het advies de subsidiemaatregelen uit te breiden. Als de verdere besluitvorming loopt zoals voorzien, kan de provincie naar verwachting begin augustus de regeling voor de wolvenpreventiemaatregelen openstellen. Vanaf dat moment kunnen dierhouders een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. De inzet daarbij is dat dit met terugwerkende kracht mogelijk is.

Betrokkenen consulteren vooraf

De wolvencommissie wil de betrokkenen consulteren voordat haar preventieplan wordt vastgesteld en aangeboden aan de provincie Gelderland. Voorzitter Pieter van Geel: “We hebben al veel informatie opgehaald bij schapenhouders, leveranciers en ervaringsdeskundigen. Maar we hechten er veel waarde aan om de betrokkenen nogmaals te consulteren op basis van een uitgewerkt advies. Daarmee hebben we een goede basis gelegd voor een realistische en billijke subsidieregeling. Wellicht zal die hierna ook elders in het land bruikbaar zijn.”

Meer over de wolvencommissie

De wolvencommissie is op 21 mei 2019 ingesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland en bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, terreineigenaren en gemeenten, onder voorzitterschap van Pieter van Geel. De commissie heeft de taak om dierhouders, in het bijzonder schapen- en geitenhouders, te informeren over en te betrekken bij het besluitvormingsproces over de schadepreventiemaatregelen.

Gelderland eerste provincie met zo’n plan

Aanleiding voor de instelling van de commissie was de constatering dat de wolf zich definitief heeft gevestigd op de Veluwe, zoals bleek uit waarnemingen in 2019. De provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid voor wolven op het Nederlands grondgebied en voor de tegemoetkoming in de landbouwschade door de wolf. Daarom ontwikkelden de provincies een Interprovinciaal wolvenplan. Dat plan stelt onder meer voor om dierhouders maximaal voor te bereiden op de komst van de wolf en om ervaring op te doen met preventieplannen. Gelderland is de eerste provincie die nu met zo’n plan komt.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden