Afspraken over bouwen woningen en verbeteren bereikbaarheid

Foto: GroeneMetropoolregio Arnhem Nnijmegen

Het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, drie waterschappen, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley hebben samen afspraken gemaakt. Het gaat om de komende jaren in beide regio’s de leefomgeving, bereikbaarheid en economie te versterken én 100.000 nieuwe woningen te bouwen.

Om dit de komende jaren te kunnen doen, maakten de partijen afgelopen donderdag langjarige afspraken.

Afgelopen jaren

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley, die de afgelopen jaren werd opgesteld door het Rijk, twee provincies, drie waterschappen, twee regio’s en 26 gemeenten, beschrijft waar en hoe in beide regio’s de leefomgeving wordt versterkt én 100.000 woningen worden gebouwd. Hierbij zijn, in lijn met het overheidsbeleid, bodem en water leidend. Ook bereikbaarheid en economie worden versterkt.

Afspraken

Dit is afgesproken in het zogenaamde Verstedelijkingsakkoord Meer landschap, meer stad. Op 10 november maakten de Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen en Regio Foodvalley samen met het Rijk en met twee provincies en drie waterschappen afspraken over het versterken van de leefomgeving, bereikbaarheid, economie én de bouw van 100.000 nieuwe woningen in het Verstedelijkingsakkoord. Deze afspraken werden gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport).

100 miljoen extra voor de Groene Metropoolregiowoningen bouwen

Als onderdeel van de gemaakte afspraken heeft het Rijk afgelopen donderdag meer dan €100 miljoen toegezegd voor het versterken van de bereikbaarheid van de Groene Metropoolregio:

  • 72 miljoen om (grootschalige) woningbouwlocatie Arnhem Oost mogelijk te maken en te ontsluiten;
  • 25 miljoen voor de (grootschalige) woningbouwlocaties Stationsgebied en Kanaalzone Nijmegen;
  • 4.5 miljoen voor de ontwikkeling van WijchenWest.

Deze bedragen komen bovenop de al eerder toegekende rijksbijdrage van zo’n €88 miljoen voor Nijmegen tijdens het bestuurlijk overleg Leefomgeving en andere subsidies zoals Woningbouwimpuls (WBI) en mobiliteitsbijdragen, bijvoorbeeld voor de gemeenten Arnhem, Duiven, Heumen en Rheden. In totaal is er voor ca.300 miljoen afgelopen twee jaar toegekend aan de gemeenten in de Groene Metropoolregio. Met deze Rijksbijdragen kan voor de korte termijn uitvoering worden gegeven aan de eerste onderdelen van het Verstedelijkingsakkoord.

Meer investeringen nodig om de regio bereikbaar te houden

Er zijn de komende jaren nog meer investeringen nodig om de regio bereikbaar te houden. De toevoeging van zoveel woningen legt een zware druk op ons hele mobiliteitssysteem. Dan gaat het bijvoorbeeld om de bereikbaarheid per OV en fiets te verbeteren tussen Arnhem en Nijmegen en het knelpunt bij de kruising met de Linge weg te nemen. Maar ook om infrastructurele maatregelen, met name OV en fiets, voor de bovenlokale bereikbaarheid van grootschalige woningbouwlocaties in ArnhemOost en Nijmegen.

Meer landschap, meer stad en een sterke economie

De verstedelijking in de regio Arnhem Nijmegen Foodvalley moet in balans zijn met de prachtige omgeving. Daarom wil de regio de groei gepaard laten gaan met versterking, herstel maar ook uitbreiding van natuur en landschap. Mensen wonen hier graag vanwege de prachtige omgeving, deze kwaliteit moet worden gekoesterd. In het Verstedelijkingsakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de economische ontwikkeling van de regio. Het gaat dan om ontwikkeling van de sterke clusters gezondheidszorg, hightech en energie. De Groene Metropoolregio is een bijzondere regio met een zeer groot aandeel MKB bedrijven en deze economische motor moet ook goed blijven lopen. In het Verstedelijkingsakkoord zijn afspraken gemaakt om landschap, wonen, mobiliteit en economie in samenhang met elkaar te ontwikkelen

woningen bouwenDe strategie kent vier ambities

Rijk, provincies, waterschappen en regio’s spraken onder andere af dat de vier bouwstenen (leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen) én de ruimtelijke kwaliteit de basis zijn voor de verstedelijking van de regio’s in de periode 2020-2040.

  • a) Een balans in de ontwikkeling van stad en landschap, onder andere door de aanleg/versterking van ongeveer 5.000 hectare (recreatief) landschapsgebied;
  • b) Een goede bereikbaarheid van de woon- en werklocaties door duurzame ontsluiting;
  • c) Een regionale economische ontwikkeling die zorgt voor evenwichtige ontwikkeling tussen wonen en werken;
  • d) Het bouwen van 100.000 kwalitatief goede en voldoende betaalbare woningen, vooral in grootschalige woningbouwgebieden. Het gaat om 40.000 woningen in Regio Foodvalley en 60.000 woningen in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen die in samenhang met de opgaven in het landelijk gebied, klimaat en water vorm krijgen.

Bereikbaarheid

Een belangrijke voorwaarde om bij te dragen aan het oplossen van het woningtekort is verbetering van de bereikbaarheid van beide regio’s. Zonder extra investeringen worden nieuwe woningen – letterlijk en figuurlijk – onbereikbaar.
De provincies Gelderland en Utrecht, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley zijn blij dat het Rijk extra geld heeft toegezegd voor onder meer de Regioexpres tussen Arnhem, Doetinchem en Winterswijk, het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen en een aantal mobiliteitsmaatregelen in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley, waaronder een nadere studie om de Corridor A12 te versterken (de A12 is één van de belangrijkste weg- en spoorcorridors door en voor de beide regio’s).

Voor de langere termijn meer geld nodig

Tegelijkertijd denken provincies en regio’s dat voor de langere termijn meer geld nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe woongebieden en bedrijven goed bereikbaar zijn. “Denk bijvoorbeeld aan hoogwaardige fietsverbindingen en de Lingekruising/A325. Als dit niet gebeurt, raakt het wegennet overbelast en kunnen wij minder woningen realiseren dan eigenlijk nodig zijn,” zegt Carol van Eert, voorzitter van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. “Het akkoord dat nu is gesloten, is een belangrijke en goede eerste stap voor een langjarige samenwerking. Wij zetten daar – als provincies, regio’s en gemeenten – graag onze schouders onder.”

Vervolg

Nu deze afspraken zijn gemaakt, kan worden gestart met de uitvoering van de plannen in acht gebiedsuitwerkingen. Dat zijn: De Liemers, Foodvalley-Noord, Foodvalley-Zuid, Middengebied Arnhem-Nijmegen, Nijmegen-West, Rijk van Nijmegen, Spoorzone Arnhem-Oost en Veluwe.
Komend voorjaar worden, net als nu over bereikbaarheid en mobiliteit, soortgelijke afspraken gemaakt over landschap en natuur en (regionale) gebiedsontwikkelingen.

Kijk voor meer informatie op

www.groenemetropoolregio.nl/verstedelijkingsstrategie.
www.regiofoodvalley.nl/verstedelijkingsstrategie.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen