Meer aandacht voor natuurvriendelijk bermbeheer

De sterke achteruitgang van biodiversiteit in het algemeen en die van insecten in het bijzonder, heeft veel mensen en organisaties wakker geschud. En dat leidt tot allerlei initiatieven om te proberen de achteruitgang te stoppen.

Er zijn al een paar goede voorbeelden, waaronder natuurvriendelijker bermbeheer.

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting merkt dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor natuurvriendelijk beheer van bermen en groenstroken. Want gemeenten en andere beheerders van bermen en groenstroken kunnen een belangrijke bijdrage leveren.
De sterke achteruitgang van biodiversiteit in het algemeen en die van insecten in het bijzonder, heeft veel mensen en organisaties wakker geschud. En dat leidt tot allerlei initiatieven om te proberen de achteruitgang te stoppen. Er zijn al een paar goede voorbeelden.

Maandenlang bloeiende bermen

Om bijen te helpen en de insecten in aantal en soorten te laten toenemen, zijn de vele meters bermen in gemeenten en provincies een belangrijke ecologische schakel. Niet langer alles in één keer maaien in mei of juni, maar ook delen laten staan, waar mogelijk zelfs in de winter.
Gefaseerd maaien waarbij de verkeersveiligheid gewaarborgd is, geeft verspreid van april tot in oktober maandenlange bloei in de bermen. De soortenrijkdom neemt toe en er ontstaan meer levenskansen voor de insecten, kleine zoogdieren en vogels.

Maaien en snoeien van bermenbermbeheer

In de zomer maait Rijkswaterstaat en snoeit het gras. In de wintermaanden snoeit het de bomen langs wegen, kanalen en rivieren. Zo wordt de functie van de infrastructuur niet belemmerd door het groen. In sommige gebieden kan de (vaar)weggebruiker in de zomer genieten van bloeiende bermen. In de bermen vinden vele soorten planten en (kleine) dieren een toevluchtsoord, waaronder ook zeldzame. Insecten en kleine dieren brengen hun gehele levenscyclus in de berm door. Voor vogels, vleermuizen en andere (grotere) dieren vormen de kanaaloever en wegberm een verbinding tussen hun leefgebieden. Door middel van een uitgekiend bermbeheer kan Rijkswaterstaat de technische en verkeerskundige functies maar ook de natuurfunctie van de bermen versterken.

Beter maaien

De veel gebruikte klepelmaaier zorgt voor een sterke verruiging en weinig bloemen. Zo nam het college van de gemeente Aa en Hunze, bijvoorbeeld, de beslissing om een cyclomaaier aan te schaffen ten behoeve van ecologisch bermbeheer. Met deze nieuwe cyclomaaier kan worden gemaaid en afgevoerd waardoor er veel meer bloemen in de bermen tot ontwikkeling kunnen komen. Mede door druk vanuit de bewoners van Aa en Hunze wordt op diverse plekken in de gemeente overgegaan op ecologisch bermbeheer.

Prachtlint

Een ander concreet voorbeeld is het burgerinitiatief Prachtlint in de Alblasserwaard. Deze is al jaren bezig om zoveel mogelijk partners in de regio samen te brengen om zo te komen tot meer natuurwaarden. Inmiddels hebben zich al heel veel partijen bij Prachtlint aangesloten. In oktober leidde De Vlinderstichting vijftig mensen op van gemeenten, waterschap en natuurorganisaties. Ook boeren en particulieren uit de Alblasserwaard deden mee. Het zal zeker terug te zien in nog meer natuur.bermbeheer

Bermbeheer voor insecten

Bermen en groenstroken zijn belangrijk voor allerlei insecten. Voor het donker pimpernelblauwtje (een zeldzame vlinder) is het zelfs het enige leefgebied. Dat zulk leefgebied kwetsbaar is bleek afgelopen zomer, toen een maaimachine van het Waterschap het enige leefgebied van het donker pimpernelblauwtje vernietigde.
De provincie Limburg heeft het voornemen om het waterschap een dwangsom van honderdduizend euro op te leggen als er nog een keer illegaal gemaaid wordt.

Bron: De Vlinderstichting, Biodivers, Rijkswaterstaat

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden