Plannen Rivierklimaatpark IJsselpoort bijna definitief

Foto: Rivierklimaatpark IJsselpoort

De tien partners van het Rivierklimaatpark hebben hun steun uitgesproken voor de plannen om het gebied langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek te ontwikkelen.

Als de gemeenteraden komend najaar groen licht geven voor het voorgestelde gemeentelijke beleid, leggen de partners de afspraken over het vervolg definitief vast.

Riviergebied verandert komende tien jaar

De plannen zijn tot stand gekomen met inbreng van inwoners, belangenvertegenwoordigers, agrariërs en andere ondernemers. Belangen zijn zorgvuldig meegewogen. Zo kon een evenwichtig plan tot stand komen dat zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Met ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie, scheepvaart en bedrijvigheid. De komende tien jaar verandert het riviergebied daarmee in een aantrekkelijke, veilige en toekomstbestendige leefomgeving met de goed bevaarbare IJssel als betrouwbaar middelpunt.

Partners zetten in op uitplaatsing Struyk Verwo in Westervoort

Eind 2019 lagen de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende milieueffectrapport zes weken ter inzage. Er zijn 66 zienswijzen ingediend. De zienswijzen bestonden uit complimenten voor het doorlopen proces en het gepresenteerde plan. Maar ze bevatten ook een aantal kanttekeningen en suggesties voor het vervolg. Dit heeft beperkte aanpassing van de plannen opgeleverd.
De grootste aanpassing is de keuze om in te zetten op de uitplaatsing van betonproducent Struyk Verwo uit de uiterwaarden in Westervoort. Hiermee wordt gehoor gegeven aan diverse zienswijzen van belanghebbenden en belangstellenden uit Westervoort. Bovendien zorgt deze maatregel voor een grotere waterstandsdaling en het oplossen van een scheepvaartknelpunt. Ook biedt het mogelijkheden voor een aantrekkelijker leefomgeving. De gesprekken die de afgelopen jaren met Struyk Verwo zijn gevoerd worden voortgezet in de volgende projectfase voor nadere uitwerking van de plannen.

Beantwoording zienswijzen

Indieners van zienswijzen ontvangen een dezer dagen een brief van hun gemeente. Die verwijst naar de voorlopige beantwoording van hun zienswijze. De (voorlopige) Nota Zienswijzen en de (voorlopige) Structuurvisie zijn vanaf donderdag 9 juli om 15.00 uur voor iedereen te downloaden op www.rivierklimaatpark.nl. Op deze website staat ook een animatie waarin de (aangepaste) plannen voor het Rivierklimaatpark in drie minuten op hoofdlijnen worden toegelicht.

Definitief besluit in het najaar

Er is nu overeenstemming bereikt over het zogeheten Voorkeursalternatief. Hierin staat op hoofdlijnen beschreven welke maatregelen de partners willen treffen om het Rivierklimaatpark de komende tien jaar te realiseren. Het Voorkeursalternatief is vertaald in de Intergemeentelijke Structuurvisie. Hierin staat een voorstel voor het gemeentelijke beleid tot 2035 voor de inrichting van het Rivierklimaatpark met concrete doelen en maatregelen voor het gebied.
Aangezien dit gemeentelijk beleid betreft hebben de colleges van B en W van de vijf betrokken gemeenten de Structuurvisie nu voorgelegd aan de gemeenteraden. Het is aan de raden om hier in september en oktober 2020 een definitief besluit over te nemen. Dan stellen ze ook de beantwoording van de zienswijzen vast.

Samenwerkingsovereenkomst

Na de vaststelling van de Structuurvisie door de raden en de Voorkeursbeslissing van de minister van Infrastructuur en Waterstaat ondertekenen de tien partners een Samenwerkingsovereenkomst. Hierin spreken zij af dat ze de plannen voor het Rivierklimaatpark in de volgende projectfase samen gedetailleerd uitwerken en ook het afgesproken budget ter beschikking stellen. Naar verwachting valt in 2023 het besluit om te starten met de uitvoering. Tot dan kunnen belanghebbenden en andere geïnteresseerden natuurlijk hun inbreng blijven leveren.

Samenwerkende partijen

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. Samen werken zij vanuit één visie aan de opgaven in het Rivierklimaatpark. Bekijk de video.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden