Perspectiefnota 2022-2025: investeren in groene en gezonde stad

Foto: 't Grune Hert

Aan de slag met stadsvernieuwing en leefbaarheid in de wijken houdt in extra woningen bouwen, extra investeren in parken en bossen, en schoolgebouwen verbeteren. Dat staat in de perspectiefnota 2022-2025 met nieuwe plannen en ambities voor de komende jaren.

Daarnaast werden op 23 april ook de Jaarstukken 2020 gepubliceerd. De ambities van de gemeente worden niet vanaf de tekentafel in het stadhuis bereikt. Gemeente Arnhem nodigt alle inwoners uit om hun mening te geven en wensen te vertellen.

Ambities verbinden

Voortbordurend op de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis werkt de gemeente verder aan haar ambities om de stad groener, beter en gezonder te maken. Daarvoor ziet zij verschillende ambities in samenhang: verbeteren van de leefbaarheid in de wijken door scholing, banen, wegwerken van armoede onder kinderen en het vergroten van de veiligheid met elkaar te verbinden. Zo kan de gemeente deze ambities verbinden op veel meer gebieden. Door groen in de openbare ruimte, sport en gezondheid met elkaar te combineren. Door ondernemers te helpen, zo banen te creëren en daarmee ook de armoede aan te pakken. Door de energietransitie in de wijken met enthousiaste wijkparticipatie aan te pakken. En door te investeren in de economische kracht van de stad met het thema duurzaamheid en energie als vlaggenschip. Met deze investeringen zorgt de gemeente op korte termijn voor nieuwe werkgelegenheid en voor versterking van de lokale economie.

Arnhem-Oost aanpak

perspectiefnota
Geitenkamp marktplein

Arnhem groeit de komende jaren flink: zo’n zestienduizend woningen tot 2040. Deze opgave gaat echter niet alleen over woningbouw. Het vergt een samenhangende aanpak op alle functies die een beroep doen op de ruimte, zoals wonen, werken, ontspannen, ontmoeten, verplaatsen, parkeren, sporten. De woondeal die gemeente Arnhem in 2020 met de gemeente Nijmegen en het Rijk tekende, geeft hier een extra impuls aan. Belangrijk onderdeel hiervan is een samenhangende aanpak van stadsvernieuwing, waarbij de woningbouwplannen en de verduurzamingsopgave hand in hand gaan om de leefbaarheid van de wijken en de kwaliteit van leven van de inwoners te verbeteren. Dit is al in gang gezet onder de noemer Arnhem-Oost aanpak, omdat de wijken waar dit vooral speelt aan de oostkant van Arnhem liggen: Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek. In die wijken zet de gemeente zich extra in zodat inwoners er een goed gerenoveerde, comfortabele en energiezuinige woning krijgen én zodat de maandelijkse energiekosten kunnen dalen. Tegelijk investeert de gemeente ook in het welzijn en kansen van inwoners, in banen en in het verbeteren van de wijken die achterop zijn geraakt. Zo wordt de stad beter voor iedereen gemaakt.

Extra investeren in de stad

De parken en bossen worden, onder meer door corona, intensiever gebruikt. Alleen Sonsbeek al kende in 2020 al 1,8 miljoen bezoekers. Dat betekent daarom extra investeren in de bossen en parken. Ook een budget voor topsportevenementen wordt gecreëerd . Zulke evenementen zijn interessant voor inwoners, bezoekers en bedrijven en bevorderen het vestigingsklimaat. Topsport inspireert bewoners om zelf meer te gaan sporten en bewegen. Extra geld wordt gereserveerd voor het tegengaan van criminaliteit en mensenhandel. Uit onderzoek blijkt immers dat Arnhem op dat gebied een inhaalslag te maken heeft. De gemeente gaat ook investeren in schoolgebouwen, bijvoorbeeld het verbeteren van de ventilatie of de bouw van een nieuwe locatie voor de Guido de Bres school in de Geitenkamp.
De gemeente blijft  zich inzetten voor cultuur in de stad. Hoe aantrekkelijker het cultuuraanbod, hoe groter de aantrekkingskracht op bezoekers en toekomstige inwoners. Ook wordt de Velperweg opnieuw ingericht en veel veiliger gemaakt voor alle verkeer. Werk is nog steeds de beste weg uit de armoede. Daarom investeren de gemeente in Arnhemmers die direct of indirect worden getroffen door de corona-crisis. Hiervoor bestaat een actieplan Arnhems Actieplan Werk, waarvoor in de Arnhemse Herstelagenda Coronacrisis geld is gereserveerd.

Arnhemmers betrekken bij ambities

De ambities van de gemeente worden niet vanaf de tekentafel in het stadhuis bereikt. Daarvoor heeft de gemeente haar inwoners nodig en moet aansluiten bij hun beleving, gebruik maken van hun inventiviteit, met aandacht voor tradities en ervaringen in de wijken. Gemeente Arnhem nodigt alle inwoners uit om hun mening te geven en wensen te vertellen. Dat kan, tot en met 9 mei, via meedenken.arnhem.nl/perspectiefnota, ook in samenwerking met de vele partners binnen en buiten de stad: regionaal in de groene metropoolregio, met de provincie, met het Rijk en met Europa.

Solide financieel beeld

Arnhem sluit het jaar af met een positief resultaat van €16,9 miljoen. Een groot deel hiervan wordt aan de algemene reserve toegevoegd. Daardoor wordt de financiële positie van de gemeente robuuster. De solvabiliteit stijgt naar negentien procent, de weerstandsfactor komt uit op een. De weerstandsfactor drukt uit in hoeverre de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Deze weerstandsfactor is gelijk aan die in de begroting, ondanks de sterke toename van de risico’s, onder meer vanwege corona.
Het financiële beeld blijft de komende jaren, zeker gezien de omstandigheden, robuust. Het beeld sluit in grote mate aan op de Begroting 2021 en wordt bevestigd door de eerste tussenrapportage die ook vandaag naar de raad is gestuurd. Over de jaren 2022-2025 is er een positief saldo en kan er uiteindelijk ook meer aan de algemene reserve worden toegevoegd dan er aan onttrokken wordt. De verwachting is dat de solvabiliteit zal stijgen. De weerstandsfactor ontwikkelt zich naar 1,4 in 2025 en in de jaren 2024 en 2025 voegt de gemeente meer aan de algemene reserve toe dan in de Begroting 2021 is opgenomen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden